Členové

MAS Frýdlantsko je otevřená organizace a vítá členy z řad fyzických a právnických osob, které mají bydliště nebo sídlo na území MASiF nebo zde prokazatelně působí.

Valná hromada (všichni členové) je nejvyšším orgánem spolku. Jedná zpravidla jednou ročně.

Aktuální termín valné hromady:

Přihlášky přijímá kancelář MASiF, nové členy schvaluje rada na svém nejbližším jednání. Členství vzniká schválením přihlášky radou a přijetím členského příspěvku na příslušný rok.
Přihlášku k členství najdete zde. Právnické osoby zastupuje statutární zástupce nebo jím pověřená osoba (pověření se dokládá plnou mocí připojenou k přihlášce). V přihlášce se každý člen přihlašuje k zájmové skupině (seznam zájmových skupin zde).

Členské příspěvky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři MASiF nebo bankovním převodem (0988483339/0800, variabilní symbol – IČ nebo rodné číslo bez lomítka). Na vyžádání vystavíme fakturu.
Výše členských příspěvků na rok 2023 je stanovena na 500 Kč, splatnost do 30. 6. 2023.

Seznam členů (k 8.3.2024)