Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kolektivní kontrolní orgán, který dohlíží na činnost a hospodaření MASiF. V programech Leader (CLLD) prověřuje střet zájmu při věcném hodnocení a výběru projektů (IROP), postupy MAS v případě přezkumu a schvaluje evaluační zprávy.
Má 3 členy, které valná hromada volí na 4 roky (opakované zvolení je možné).
Seznam členů kontrolního výboru